NaUKMA Researh Papers. Literary Studies
Published by National University of Kyiv-Mohyla Academy
P-ISSN: 2618-0537
E-ISSN: 2663-242X

Редакційна політика

Галузь та проблематика

Метою видання «Наукові записки НаУКМА. Літературознавство» є висвітлення актуальних питань і проблеми сучасного літературознавства, презентація результатів дослідницьких пошуків фундаментального чи прикладного характеру та запровадження їх у науковий обіг.

У журналі можна опублікувати такі типи матеріалів: наукові статті, огляди, рецензії, архівні матеріали з фаховими коментарями до них.

Спеціальні тематичні рамки для кожного тому не передбачаються, хоча за потреби тематичні випуски можуть також формуватися.

Рубрикація в кожному випуску динамічна, яка окреслює питання української та світової літератур, теорії літератури та компаративістики.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

У збірнику запроваджена політика редакторського і сліпого рецензування. Після редакторського відбору стаття передається на сліпе рецензування.

Редакція залишає за собою право відхилити статтю на етапі попереднього розгляду, якщо її зміст не відповідає тематиці й науковому напряму журналу, якщо текст не відповідає нормам та науковому стилю української або англійської мов, якщо не дотримано вимог до технічного оформлення та до структурування матеріалу.

Статті, прийняті редакцією для подальшого розгляду, проходять подвійне «сліпе» рецензування. Рецензування статей організовує головний редактор. Рецензентами статей обирають авторитетних науковців, які мають близьку до теми статті спеціалізацію та наукові публікації з цієї проблематики. Рецензування є анонімним для рецензентів та для автора.

Процедура подвійного “сліпого” рецензування триває до 2 місяців від дати надсилання статті рецензентам.

За результатами рецензування редколегія ухвалює рішення про:

  • прийняття статті до друку;
  • повернення статті автору на доопрацювання з урахуванням зауважень рецензентів.
  • відмову в прийнятті статті до друку.

На доопрацювання з подальшою публікацією відправляється матеріал, який отримав позитивний відгук із низкою зауважень, які автор має усунути. Термін допрацювання статті становить 1 місяць.

 

Періодичність публікації

Журнал виходить 1 раз на рік. Від подання рукопису до публікації прийнятої статті зазвичай минає до 12 місяців.

 

Політика відкритого доступу

Журнал забезпечує Відкритий Доступ до свого вмісту на принципах відкритості та доступності, що дає змогу читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або покликатися на повні тексти його матеріалів (Детільніше- Політика самоархівування).

Кожний випуск журналу виходить у друкованому й електронному вигляді. Електронну версію обов’язково розміщують у вільному доступі як на сайті журналу та в інституційному репозитарії НаУКМА eKMAIR, а також передають до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського для розміщення на порталі «Наукова періодика України».

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

Редакційна політика та етичні норми

Дотримуючись принципів вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу, журнал провадить політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту.

У своїй діяльності редакція керується пріоритетами науковості, високої якості публікацій, дотримання академічної доброчесності і міжнародних академічних стандартів. Стосунки між редакцією, авторами і рецензентами ґрунтуються на дотриманні етичних норм, визначених Комітетом з етики публікацій (Committee on Publication Ethics, COPE) у відповідному керівництві «Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors».

Подані до редакції рукописи оцінюються з позицій об’єктивності, неупередженості та наукової якості.

Редакція та члени редколегії дотримуються заявлених термінів прийняття, відбору та публікації статей; дбають про недопущення поширення поданих до редакції матеріалів до їхньої публікації, дотримання авторських та суміжних прав авторами та видавцем журналу, збереження конфіденційності особистих контактних даних, отриманих від автора.

Всі матеріали, подані до журналу, перевіряються з допомогою антиплагіатної системи Unichek.

Журнал відхиляє будь-які матеріали, в яких не дотримано вимог щодо недопущення плагіату, порушень норм академічної доброчесності та авторського права. У випадку виявлення у поданих до редакції матеріалів плагіату чи зазначених порушень журнал припиняє подальшу співпрацю з автором. 

 

Вартість публікації

Публікація в журналі для працівників, аспірантів і докторантів Національного університету «Києво-Могилянська академія», а також членів редколегії та докторів наук, є безкоштовною. Для авторів з інших установ вартість друку одного аркуша формату А4 становить 40 грн. Оплату здійснюють у разі прийняття статті до друку за наданими реквізитами.

 

Індексування

«Наукові записки НаУКМА. Літературознавство» проіндексовано в науково-репозитарних базах, наукометричних базах даних та наукових пошукових системах:

 

 

Політика самоархівування

Препринт

Автор може депонувати препринт (версія документу перед експертним оглядом) у будь-якому сховищі з посиланням на видавця та журнал: ("Це препринт матеріалу, поданого для публікації в журналі "Наукові записки НаУКМА. Літературознавство", що видається Національним університетом Києво-Могилянська академія).

Постпринт та авторська копія

Автор може депонувати постпринт (версія документу після експертного огляду, з внесеними правками) та авторську копію (машинопис остаточної версії документу) у будь-якому сховищі з посиланням на видавця та журнал: ("Це схвалена до друку рецензована версія статті. Опублікована версія статті доступна у журналі "Наукові записки НаУКМА. Літературознавство" за посиланням http://dx.doi.org/[DOI статті]").

Версія видавця

Автор може депонувати опубліковану версію видавця (створений видавцем PDF-файл) у будь-якому сховищі та зробити його загальнодоступним з посиланням на видавця та журнал: ("Це опублікована версія статті, доступна у журналі "Наукові записки НаУКМА. Літературознавство" за посиланням http://dx.doi.org/[DOI статті]").