Анімалістичний код у «Повісті про Макарія Римлянина»

Автор(и)

 • Olena Peleshenko Національний університет "Києво-Могилянська академія", Україна

DOI:

https://doi.org/10.18523/2618-0537.2019.2.17-29

Ключові слова:

середньовічна література, тваринна образність, ходіння до раю, переклад, образ Іншого, культурна репрезентація, алегорія, символ, сила опору криптограматичності літературного дискурсу

Анотація

У статті висвітлено етичні й естетичні функції анімалістичного коду в апокрифічному ходінні до раю «Повість про Макарія Римлянина». На основі проаналізованого візантійського протографу твору (VI ст.) та українських і російських списків повісті XIV і XVII ст. виокремлено чотири типи тваринних образів – художня деталь, алегорія, символ, стерта алегорія – і визначено джерела образності для кожного з них. Окреслено основні відмінності грецьких і східнослов’янських списків. Простежено шляхи адаптації біблійного зоологічного коду. Акцентовано на взаємозв’язках культурної репрезентації Іншого й образів екзотичних звірів у середньовічній белетристиці та фольклорі. Особливу увагу зосереджено на специфіці функціонування тваринного символу, алегорії та стертої алегорії у межах середньовічної епістеми. Доведено, що середньовічна культура здебільшого використовувала образи тварин, укорінені у спільну текстуальну традицію (античні автори, Біблія, «Фізіолог») як складні риторичні фігури, проте не виключала можливості їхнього функціонування у творі як оказіональних художніх образів.

Біографія автора

Olena Peleshenko, Національний університет "Києво-Могилянська академія"

аспірантка кафедри літературознавства НаУКМА

Посилання

 1. Anderson, B. (2001). Uiavleni spilnoty. Kyiv: Krytyka. Retrieved from http://www.shron1.chtyvo.org.ua/Anderson_Benedict/Uiavleni_spilnoty.pdf [in Ukrainian].
 2. Averintsev, S. S. (2001). Simvol. In Sofiya-Logos. Slovar (pp. 155–161). Kyiv: Dukh i Litera [in Russian].
 3. Averintsev, S. S. (2004). Antichnaia ritorika i sudba antichnogo ratsyonalizma. In Obraz antichnosti (pp. 7–39). Sankt-Peterburg: Azbuka-klassika [in Russian].
 4. Avreliy Avgustin. (2016). O hrade Bozhyem (Ch. III; books 14–18). Moskva; Berlin: Direkt Media [in Russian].
 5. Bakhtin, M. M. (1990). Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaia kultura srednevekovia i Renessansa. Moskva: Khud. lit. [in Rus­sian].
 6. Bakhtin, M. M. (1994). Avtor i geroi v esteticheskoi deiatelnosti. In M. M. Bakhtin, Raboty 20-kh godov (pp. 73–77). Kyiv: NEXT [in Russian].
 7. Bakhtin, M. M. K metodolohii humanitarnykh nauk. Retrieved from http://psylib.org.ua/books/_bahtm01.htm [in Russian].
 8. Bart, R. (1994). Effekt realnosti. Retrieved from http://www.philology.ru/literature1/barthes-94f.htm [in Russian].
 9. Belova, O. V. (2001). Slavianskii bestyarii: Slovar nazvanii i simvoliki. Moskva: Indrik [in Russian].
 10. Bibler, V. S. (1991). Ot naukoucheniia – k lohike kultury: dva filosofskykh vvedeniia v dvadtsat pervyi vek. Retrieved from https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/bibler/04.php [in Russian].
 11. Bibliia abo Knyhy Sviatoho Pysma Staroho i Novoho Zapovitu / iz movy davnoievreiskoi ta hretskoi na ukrainsku nanovo perekladena (1991). Ukrainske Bibliine tovarystvo [in Uk­rainian].
 12. Bibliia abo Knyhy Sviatoho Pysma Staroho y Novoho Zapovitu. Iz movy davnoievreiskoi y hretskoi na ukrainsku doslivno nanovo perekladena (I. Ohienko, Trans.). (2015). Kyiv: UBT, 2015 [in Ukrainian].
 13. Bitsylli, P. M. (1995). Elementy srednevekovoi kultury. Moskva: Mifril [in Russian].
 14. Botvinnik, M. N., Lurie, Ya. S., & Tvorogov, O. V. (Eds.). (1965). Aleksandriia. Roman ob Aleksandre Makedonskom po russkoi rukopisi XV veka. Moskva; Leningrad: Nauka [in Russian].
 15. Bukharin, M., Ladynin, Y., & Liapustin, B. Istoryia drevneho Vostoka. Retrieved from https://www.e-reading.club/chapter.php/1007129/0/Istoriya_Drevnego_Vostoka.html [in Russian].
 16. Chihung Yu, W. (2012). Early medieval allegory and the logic of found objects. Studies in philology, 109 (5), 519–551. DOI: https://doi.org/10.1353/sip.2012.0037
 17. Dal, V. I. (1914). Tolkovyi slovar zhyvoho velikorusskoho yazyka (I. A. Boduen-de-Kurtene, Ed.) (Vol. 4. S–V). Sankt-Peterburg; Moskva: Izd. T-va M. O. Volf [in Russian].
 18. Dvoretskii, I. Kh., & Sobolevskii, S. I. (1958). Drevnehrechesko-russkii slovar: ok. 70000 slov (Vol. 2). Moskva: Hos. izd-vo inostr. i nats. slovarei [in Russian].
 19. Eko, U. (2009). Bavdolino (M. Prokopovych, Trans.). Kharkiv: Folio [in Ukrainian].
 20. Fizioloh. Slovo i Skazanie o zverekh i ptakhakh. (1981). In L. A. Dmytriev, & D. S. Likhachev (Eds.), Pamiatniki literatury Drevnei Rusi: XIII vek (pp. 474–485). Moskva: Khud. lit. [in Russian].
 21. Franko, I. (2006). Peredmova. In I. Franko (Ed.), Apokryfy i lehendy z ukrainskykh rukopysiv (Vol. IV. Apokryfy eskhatolohichni, pp. I–LXVII). Lviv: LNU imeni Ivana Franka [in Ukrainian].
 22. Freidenberh, O. M. (1997). Poetika siuzheta i zhanra. Moskva: La­birint [in Russian].
 23. Genette, G. (1997). Palimpsests: Literature in the Second Degree (C. Newman, Trans., & C. Doubinsky, Trans.). Lincoln: Un. of Nebraska.
 24. Haidegger, M. Helderlin ta sutnist poezii. Retrieved from http://www.ji.lviv.ua/n2texts/heidegger.htm [in Ukrainian].
 25. Haievskyi, S. (1929).“Aleksandriia” v davnii ukrainskii literaturi. Pamiatky movy ta pysmenstva davnoi Ukrainy (Vol. III. Davnia ukrainska povist. Ch. 1). Kyiv [in Ukrainian].
 26. Hura, A. Simvolika zhyvotnykh i rastenii. Retrieved from http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/gura/ [in Ukrainian].
 27. Kniha Kozmy, prozvannoho Indykoplovym. (2009). In V. V. Milkov,& S. M. Polianskii (Eds.), Kosmolohycheskye proyzvedenyia v knyzhnosty Drevnei Rusy (Ch. II. Teksty ploskostno-komarnoi i druhikh kosmolohycheskykh traditsyi, pp. 54–70). Sankt-Pe­terburg: ID Mir [in Russian].
 28. Le Hoff, Zh. (2007). Serednovichna uiava. Lviv: Litopys [in Ukrainian].
 29. Likhachev, D. S. (1979). Poetika drevnerusskoi literatury. Moskva: Nauka [in Russian].
 30. Milkov, V. V. (1997). Kontseptsyia zemnoho raia v drevnerusskikh apokrifakh. In Apokryfy Drevnei Rusi: teksty i issledovaniia (pp. 207–231). Moskva: Nauka [in Russian].
 31. Moskh, Ioann. Luh dukhovnyi: Dostopamiatnye skazaniia o podvizhnichestve sviatykh i blazhennykh ottsov. Retrieved from http://www.e-reading.club/book.php?book=1008921 [in Russian].
 32. Nikiforov, A. I. (1923). Mineinye i prolozhnye teksty apokrifa o Ma­karii Rimskom v slaviano-russkikh perevodakh. Izvestiia obshchestva arkheolohii, istorii i etnohrafii pri Kazanskom universitete, 32 (2), 131–164 [in Russian].
 33. Orlandi, G. (1968). Navigatio Sancti Brendani. Milan; Varese: Instituto editoriale Cisalpino.
 34. Otkrovenie Mefodiia Patarskoho. (1999). In V. V. Milkov (Ed.), Drevnerusskie apokrify (pp. 652–711). Sankt-Peterburg: Iz-vo RKhHY [in Russian].
 35. Pavlenko, H. I. (2009). Chudesne u khronohrafichnii “Oleksandrii”. Naukovi zapysky NaUKMA. Filolohichni nauky, 98, 35–41 [in Ukrainian].
 36. Peleshenko, O. (2017). Khodinnia do raiu v konteksti serednovichnykh utopii: do pytannia zhanrovoi pryrody. Slovo i chas, 2, 68–76 [in Ukrainian].
 37. Peleshenko, O. Yu. (2018). Zhanrova ta ideolohichna pamiat landshaftiv v ukrainskykh serednovichnykh khodinniakh do raiu.
 38. Naukovi zapysky NaUKMA. Literaturoznavstvo, 1, 25–37 [in Ukrainian].
 39. Peleshenko, Yu. (2012). Ukrainska literatura piznoho Serednovichchia (druha polovyna XIII–XV st.): Dzherela. Systema zhanriv. Dukhovni intentsii. Postati. Kyiv: VD “Stylos” [in Ukrainian].
 40. Peleshenko, Yu., & Sulyma, M. (Eds.). (2013.). Istoriia ukrainskoi literatury (Vol. 1. Davnia literatura (X – persha polovyna XVI st.)). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
 41. Penskaia, D. S. (2017). Hrecheskoe “Skazanie ottsa nasheho Ahapiia”: Bohoslovskii disput v skazochnom narrative (Candidate’s thesis). Moskva [in Russian].
 42. Pikkio, R. (2003). Slavia Orthodoxa: Literatura i yazyk. Moskva: Znak [in Russian].
 43. Plavanie Sviatoho Brendana. Retrieved from http://royallib.com/read/gorelov_nikolay/plavanie_svyatogo_brendana.html#0 [in Russian].
 44. Propp, V. Istoricheskie korni volshebnoi skazki. Retrieved from http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Propp_2/index.php [in Russian].
 45. Racine, F. (2007). Geography, Identity and the Legend of Saint Christopher. In R. Frakes, & E. Digeser (Eds.), Religious Identity in Late Antiquity (pp. 105–125). Toronto: Edgar Kent.
 46. Said, E. V. (2001). Oriientalizm (V. Shovkun, Trans.) Kyiv: Vy­davnytstvo Solomii Pavlychko “Osnovy” [in Ukrainian].
 47. Scarry, E. (1994). Resisting Representation. New York; Oxford: Oxford University Press.
 48. Skazanie o Makarii Rimskom. (1995). In S. Poliakova (Ed.), Zhytiia vizantiiskikh sviatykh (pp. 95–111). Sankt-Peterburg: Corvus, Terra Fantastica, PoccKo, 1995 [in Russian].
 49. Skazanie o Solomone i Kitovrase. Retrieved from https://librolife.ru/g3337062 [in Russian].
 50. Stolovych, L. N. (1994). Krasota. Dobro. Istyna: Ocherki istorii esteticheskoi aksiolohii. Moskva: Respublika [in Russian].
 51. Suprunenko, V. P. (1993). Narodyny: Vytoky natsii: symvoly, viruvannia, zvychai ta pobut ukraintsiv. Zaporizhzhia: MP “Berehynia” – SP “FAIeZ” [in Ukrainian].
 52. Sviate Pysmo Staroho i Novoho Zavitu. Povnyi pereklad, zdiisnenyi za oryhinalnymy yevreiskymy, arameiskymy ta hretskymy tekstamy pid chas Druhoho Vatykanskoho Vselenskoho So­boru (o. I. Khomenko, Trans.). (2007). Lviv: Svichado [in Ukrainian].
 53. The Septuagint: LXX. The Greek Translation of the Hebrew Scriptures. Retrieved from https://www.septuagint.bible/#.
 54. Thompson, S. (1955–1958). Motif-index of folk-literature: a classification of narrative elements in folktales, ballads, myths, fables, medieval romances, exempla, fabliaux, jest-books, and local legends. Retrieved from https://sites.ualberta.ca/~urban/Projects/English/Motif_Index.html. DOI: https://doi.org/10.2307/2919989
 55. Tikhonravov, N. (Ed.). (1863). Pamiatniki otrechennoi russkoi literatury (Vol. 2). Moskva: v Univ. tip. (Katkov i K°) [in Russian].
 56. Vassiliev, A. (1893). Vita sancti Macarii Romani. In Anecdota greaco-byzantina, Pars Prior (pp. 135–165). Mosquae.
 57. Veselovskii, A. N. (1886). Iz istorii romana i povesti. Sankt-Peterburg [in Russian].
 58. Zalizniak, L. L. (1994). Obraz voina-vovka v kozatskii mifolohii. In Narysy starodavnoi istorii Ukrainy (pp. 151–163). Kyiv: Abrys [in Ukrainian].
 59. Zhytie prepodobnoho ottsa nasheho Antoniia, opisannoe sviatym Afanasiem v poslanii k inokam, prebyvaiushchim v chuzhykh stranakh. Retrieved from http://www.orthlib.ru/Athanasius/ant.html [in Russian].
 60. Zyzanii, L. Leksis Syrich Rechénia, Vkrátotsi sobrán(o)ny. I iz slove(n)skaho yazíka, na prósty(i) Rýskii Diale(k)t Istol(o)kovány. L, Z. Retrieved from http://litopys.org.ua/zyzlex/zyz99.htm.

##submission.downloads##

Як цитувати

Peleshenko, O. (2020). Анімалістичний код у «Повісті про Макарія Римлянина». Наукові записки НаУКМА. Літературознавство, 2, 17–29. https://doi.org/10.18523/2618-0537.2019.2.17-29