Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів.

 • Автор погоджується з редакційною політикою журналу, принципами рецензування й редагування статей, політикою відкритого доступу, положеннями про авторські права та про конфіденційність.

 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів.

Керівництво для авторів

Редакція приймає до розгляду тексти у галузі літературознавства за визначеними типами і тематичним спрямуванням (див. Галузь і проблематика).

Статті повинні мати оригінальний дослідницький характер, відповідати критеріям науковості, мати певну наукову новизну, теоретичну та/або практичну значущість, засвідчувати належну обізнаність автора із відповідною літературою з тематики дослідження.

Фактом подання матеріалів до журналу автор висловлює згоду з його редакційною політикою, етичними принципами рецензування й редагування статей, політикою відкритого доступу, положеннями про авторські права та про конфіденційність.

 

ЯК ПОДАТИ СТАТТЮ:

Матеріали подаються через сайт або надсилаються електронною поштою відповідальному секретареві журналу.

Ви хочете опублікувати свою роботу у цьому журналі? Рекомендуємо ознайомитись з нашою редакційною політикою на сторінці Політика та переглянути Керівництва для авторів

Для того, щоб мати можливість подати рукописи через сайт, автори повинні зареєструватися на сайті журналу. Зверніть увагу: в пункті реєстраційної анкети "Зареєструватися як" необхідно обрати варіант "Автор: Має можливість надсилати статті до журналу".

Якщо Ви вже зареєстровані, просто увійдіть на сайт та пройдіть 5 кроків подання рукопису для публікації.

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ:

1) Орієнтовний обсяг ‒ до 40 тис. знаків; мови – українська, англійська.

2) Матеріали (статті, рецензії тощо) подаються в електронному варіанті у програмі Місrosoft Word (Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, всі береги – 2 см) у форматі doc. Без переносів у словах.

3) Перед основним текстом статті зазначається:

 • УДК;
 • Прізвище та ініціали автора (рядковими літерами, курсивом); 
 • Через відступ в один абзацний рядок – назва статті (по центру, жирний шрифт, великі літери);
 • Після назви (відступ – один абзацний рядок) подаються анотація та ключові слова мовою статті.

4) Вимоги до оформлення основного тексту статті:

 • Оформлення внутрішньотекстових посилань в тексті статті має відповідати стандарту ДСТУ 8302:2015. 
 • За необхідності уточнень і зауважень, текст статті супроводжується посторінковими примітками (нумерація приміток наскрізна – 1, 2, 3...)
 • У тексті статті слід використовувати поліграфічні лапки: «...»
 • За наявності у цитатах слів у лапках, використовується система подвійних лапок (лапки в лапках): «……….“ …”…….»
 • Знак дефісу (-) не виокремлюють пробілами (будь-який, історико-філософська, врешті-решт) і не використовують замість тире (–)
 • Знак тире (–) обов’язково виокремлюють пробілами. 
 • Використання довгого тире (―) у тексті і списку літератури не передбачено
 • Оформлення дат. Приклади: 16 лютого 2010 р.; 1912 р.; у 1824 – 1826 рр.; у 1860-х рр. (не у 60-х рр. ХІХ ст.!); на зламі 1960–1970-х рр.; ХІХ – початку ХХ ст.; XVII – XVIII ст.
 • У назві статті або при першому згадуванні будь-якої особи у тексті подаються її ім’я та прізвище (Густав Шпет). При подальшому згадуванні – ініціал і прізвище (через пробіл) : Г. Шпет. 
 • Імена та прізвища іноземних авторів подаються у відповідності до норм чинного правопису, згідно з яким подвоєння приголосних у власних іменах зберігається: Дж. Локк, Іммануїл Кант, Т. Гоббс, Е. Гуссерль.
 • При транслітерації іноземних імен та прізвищ літера Г(г) відповідає літері Н(h), літера Ґ (ґ) – літері G (g) : М. Гайдеґґер, Геґель, Карл Ґустав Юнґ.
 • Знак апострофу має виглядати так: ’

5) Вимоги до оформлення списку джерел:

 • Основний текст статті супроводжується двома списками літератури – оригінальним (за стандартом ДСТУ 8302:2015) і транслітерованим латиницею (APA citation style (6th edition)). 

Для полегшення оформлення бібліографії варто скористатися бібліографічними менеджерами, наприклад:  ZoteroMendeleyEndNote, які допоможуть уникнути помилок в оформленні списку літератури.

6) Після основного тексту статті вміщується (англійською, якщо стаття україномовна, й українською, якщо стаття англомовна):

 • ініціал та прізвище автора;
 • назва статті мовою.
 • Далі – через 1 абзацний рядок – анотація (2000 знаків) та ключові слова.

Автори статей також мають подати про себе такі дані (українською та англійською мовами):

 • прізвище, ім’я та по батькові
 • науковий ступінь та вчене звання (за наявності),
 • місце основної роботи, посада;
 • номер телефону, e-mail

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.