«На шляхах до утворення науки про літературу»: нереалізований видавничий проект 1920-х років

Автор(и)

  • Oksana Pashko Національний університет "Києво-Могилянська академія", Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18523/2618-0537.2019.2.72-91

Ключові слова:

формалізм, формальна школа, Борис Ейхенбаум, Віктор Шкловський, Віктор Жирмунський, Олексій Ветухов, Олександр Потебня, Агапій Шамрай, Андрій Ковалівський, Захарій Чучмарьов, літературна дискусія 1925–1928 рр., цензура, Володимир Коряк, «Червоний шлях»

Анотація

У статті реконструйовано історію публікації збірника «На шляхах до утворення науки про літературу» (1924–1925), який складався з трьох статей: Олексія Ветухова «Література в стадії її визнань та позначення путів до виходу на свій шлях», Агапія Шамрая «“Формальний” метод в літе- ратурознавстві» та Андрія Ковалівського «Економічно-соціальний аналіз в історичній поетиці»; також уперше опубліковано частину роботи Олексія Ветухова; окремо порівняно видавничий і друкований варіанти статті Агапія Шамрая та виявлено цензурні правки редакторів. На основі харківської періодики наведено хронологію «відвідин» міста російськими формалістами Б. Ейхенбаумом, В. Шкловським, В. Жирмунським у квітні–липні 1926 р. та передруковано маловідому статтю-репортаж (автор – П. Л.) про лекцію Б. Ейхенбаума в Харкові в квітні 1926 р.

Біографія автора

Oksana Pashko, Національний університет "Києво-Могилянська академія"

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри
літературознавства НаУКМА

Посилання

[b. a.]. (1926). Knyzhnaia polka. Chervonyi shliakh. No 6–7. Yzdatelstvom “Chervonyi shliakh” sdan vpechat No 6–7 zhurnala. Vechernee radio, 170 (584), 28.07, 4 [in Russian].

[b. a.]. (1926). Lektsii. Lektsiia prof. P. (sic) Eikhenbauma. Visti, 88 (1676), 18.04, 3 [in Ukrainian].

[b. a.]. (1926). Lektsyy y dysputy. Kommunyst, 88 (1873), 18.04, 3 [in Ukrainian].

[b. a.]. (1926). Pryezd B. Eikhenbauma. Kharkovskyi proletaryi, 87 (598), 17.04, 4 [in Russian].

[b. a.]. (1926). Pryezd B. M. Eikhenbauma. Vechernee radio, 81 (495), 10.04, 3 [in Russian].

[b. a.]. (1926). Pryezd B. M. Eikhenbauma. Vechernee radio, 86 (500), 16.04, 3 [in Russian].

[b. a.]. (1926). Pryezd B. M. Eikhenbauma. Vechernee radio, 89 (503), 20.04, 3 [in Russian].

[b. a.]. (1926). Vyktor Shklovskyi v Kharkove. Vechernee radio, 163 (577), 20.07, 3 [in Russian].

Babak, G. (2019). Borys Eikhenbaum v Ukraini: dyskuciya vokrug statyi “Teoriia «formalnoho metodu»” v zhurnalah “Chervonyi shliakh” i “Krasnoye slovo”. Novoye literaturnoye obozreniye, 5.

Boiko, V. (1926). Formalizm i marksyzm (z pryvodu lektsii prof. Eikhenbauma). Chervonyi shliakh, 11–12, 141–164 [in Ukrainian].

Chuchmarov Z[akharyi] Y[vanovych]. [Sprava]. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy. F. 166. Op. 12. Spr. 8510. 9 ark. [in Russian, in Ukrainian].

Chuchmarov, Z. (1926). Sotsiolohichnyi metod v istorii ta teorii literatury. Chervonyi shliakh, 7–8, 208–232 [in Ukrainian].

Dolenho, M. (1923). Do pytannia pro dvi systemy movy. Chervonyi shliakh, 9, 206–226 [in Ukrainian].

Eikhenbaum, B. (1926). Teoriia “formalnoho metodu”. Chervonyi shliakh, 7–8, 182–207 [in Ukrainian].

Fizer, I. (1993). Psykholinhvistychna teoriia literatury Oleksandra Potebni. Metakrytychni doslidzhennia. Kyiv [in Ukrainian].

Kapustianskyi, I. (1924). Nova revoliutsiina khudozhnia proza. Shliakh osvity, 4–5 [in Ukrainian].

Koriak, V. (1922). Forma i zmist. Shliakhy mystetstva, 2, 40–47 [in Ukrainian].

Koriak, V. (1923). Naukova krytyka. Shliakhy mystetstva, 5, 45–52 [in Ukrainian].

Koriak, V. (1923). Zhyttia ta mystetstvo. Chervonyi shliakh, 9, 190–193 [in Ukrainian].

Kotenko, N. (2006). Retseptsiia formalistychnykh idei u koli kyivskykh neoklasykiv. Slovo i chas, 11, 58–69 [in Ukrainian].

Kovalivskyi Andrii Petrovych. [Sprava]. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy. F. 166. Op. 12. Spr. 3382. 2 ark. [in Ukrainian, in Russian].

Kovalivskyi Andrii Petrovych. Biobibliohrafiia. (1966). Kharkiv [in Ukrainian].

Kovalivskyi, A. P. (1923). Pytannia ekonomichno-sotsialnoi formuly v istorii literatury. Chervonyi shliakh, 3, 195–215 [in Ukrainian].

Marchenko, E. S., & Kalynychenko, E. S. (2014). Aleksei Vetukhov: sudba na yzlome epoch. In Lunovski chytannia. Materialy naukovo-praktychnykh seminariv (2010–2014 rr.) (pp. 174–185). Kharkiv [in Russian].

Mashkyn, A. (1925). Puty marksystskoi lyteraturnoi krytyky. Kharkiv: DVU [in Ukrainian].

Matviienko, S. (2004). Dyskurs formalizmu: ukrainskyi kontekst. Lviv: Litopys [in Ukrainian].

Mezhenko, Yu. (1923). Na shliakhakh do novoi teorii. Chervonyi shliakh, 2, 199–210 [in Ukrainian].

P. L. (1926). “V borbe za lyteraturu” (Lektsyia B. Eikhenbauma v Dome uchenykh). Vechernee radio, 89 (503), 20.04, 3 [in Russian].

[Prokhannia pro prozhyvannia V. Zhyrmunskoho v Budynku Vchenykh z 3–6 lypnia 1926 roku. No 703. 22.06.1926]. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy. F. 331.

Op. 1. Spr. 265. Ark. 58 [in Ukrainian]. Protokoly zasidan sektsii Vseukrainskoho derzhvydava (23.01–25.21.1923). Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy. F. 177. Op. 1. No 379 [in Ukrainian].

Semenko, M. (1924). Mystetstvo yak kult. Chervonyi shliakh, 3, 222–229 [in Ukrainian].

Shamrai A[hapyi] F[ylyppovych]. [Sprava]. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy. F. 166. Op. 12. Spr. 8528. 6 ark. [in Ukrainian, in Russian].

Shamrai, A. (1926). “Formalnyi” metod v literaturoznavstvi. Chervonyi shliakh, 7–8, 233–266 [in Ukrainian].

Shklovskyi, V. (1926). Tsement y mandat. Statia dlia “Vecherneho radyo”. Vechernee radio, 164 (578), 21.07, 2 [in Russian].

Tyverets, V. (1924). Spad liryzmu v suchasnii ukrainskii poezii. Chervonyi shliakh, 1–2, 141–166 [in Ukrainian].

Vetukhov, A. (1910). Zhyzn slova (Osnovy teoryy slovesnosty dlia shkoly y samoobrazovanyia). Kharkov: Myrnyi trud [in Russian].

Vetukhov, A[leksei] V[asylevych]. [Sprava]. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy. F. 166. Op. 12. Spr. 1350. 27 ark. [in Russian, in Ukrainian].

Vetukhov, O. (1925). Zhyttia slova: osnova teorii poetyky: dlia vchyteliv ta samoosvity (A. Kovalivskiy, Transl.). Kharkiv: DVU [in Ukrainian].

Vetukhov, O., Shamrai, A., & Kovalivskyi A. “Na shliakhakh do utvorennia nauky pro literature”. Pidruchnyk pid red. Vietukhova. 1925. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy. F. 177. Op. 2. Spr. 1164. 606 ark. [in Russian, in Uk­rainian].

Yakubskii, B. (1922). Nauka virshuvannia. Kyiv [in Ukrainian].

[Zhynkyn N., Mashkyn A., Koriak V.]. (1925). Otzyv o rabote: prof. Vetukhov, A. Kovalivskyi ta A. Sharai. Na shliakhakh do utvorennia nauky pro literaturu / za red. prof. O. Vetukhova (Pidruchnyk dlia pedvuzov ta samonavchannia) (8 pech. lystov).

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy. F. 177. Op. 1. Spr. 1076. Ark. 32–35. [in Russian].

##submission.downloads##