DOI: https://doi.org/10.18523/2618-0537.2018.25-37

Жанрова та ідеологічна пам’ять ландшафтів в українських середньовічних ходіннях до раю

Olena Peleshenko

Анотація


У статті розглянуто феномени жанрової та ідеологічної пам’яті ландшафтів українських ходінь до раю та показано поліморфізм функцій просторових описів у середньовічній літературі. Теоретичний аспект дослідження передбачає осмислення способів протистояння авторської інстанції стихіям культурної та жанрової пам’яті, яка зберігає усі ціннісні, етичні й естетичні програми претекстів новопосталого твору. На позначення цього явища запроваджено термін «криптограматичність літературного дискурсу», сила опору якій прямо пропорційна до меж індивідуалізму письменницької свободи, установленої в рамках кожної культурно-історичної епохи. З цієї перспективи стверджено, що специфіка ходіння до раю як окремої таксономічної одиниці визначається сумою його претекстів та архітекстуальних взаємодій, оскільки для середньовічного скриптора схрещення й модифікація жанрових матриць подекуди ставали ключовою формою самовираження. Завдяки внутрішній жанровій інтеракції у наративній структурі апокрифів завжди наявні осередки інших типів раціональності та ідеологем, резервуарами яких у художньому тексті часто слугували шаблонізовані екфразиси. Історико-літературний ракурс розвідки сфокусований на механізмах рецепції античного греко-римського «індійського тексту» в середньовічній апокрифічній традиції.

Ключові слова


середньовічний жанр; архітекстуальність; ходіння до раю; утопія; ландшафт; ідеологія; епістема; сила опору криптограматичності літературного дискурсу

Повний текст:

PDF

Посилання


Averintsev, S. S. (2004). Antichnaia ritorika i sudba antichnoho ratsyonalizma. Obraz antichnosti. Saint Petersburg: Azbuka-klassika, 7–39.

Averintsev, S. Zhanr kak abstraktsyia i zhanry kak realnost: dialektika zamknutosti i razomknutosti. Retrieved from: http://www.k2x2.info/literaturovedenie/ritorika_i_istoki_evropeiskoi_literaturnoi_tradicii/p8.php

Averintsev, S. S. (2004). Poetika rannevizantiiskoi literatury. Saint Petersburg: Azbuka-klassika.

Averyntsev, S. S. (1999). Rai. In Sofiia-Lohos. Slovnyk (pp. 146–149). Kyiv: Dukh i litera.

Botvinnik, M. N., Lurie, Ya. S., Tvorohov, O. V. (Eds.). (1965). Aleksandriia. Roman ob Aleksandre Makedonskom po russkoi rukopisi XV veka. In Moscow – Leningrad: Nauka.

Aleksandrov, A. V. (2012). Predislovie. In Dzhydzhora, E. V. Issledovaniia po srednevekovoi literature XI–XV vv.: sbornik nauchnykh rabot (pp. 5–6). Odessa: Astroprint.

Aleksandrov, O. V. (1999). Starokyivska ahiohrafichna proza XI – pershoi tretyny XIII st. Odesa: AstroPrynt.

Anderson, B. (2001). Uiavleni spilnoty. Kyiv: Krytyka. Retrieved from: http://www.shron1.chtyvo.org.ua/Anderson_Benedict/Uiavleni_spilnoty.pdf

Bakhtin, M. M. K metodolohii humanitarnykh nauk. Retrieved from: http://psylib.org.ua/books/_bahtm01.htm

Bakhtin, M. Problemy poetiki Dostoevskoho. Retrieved from: http://www.kph.npu.edu.ua/!e-book/clasik/data/bahtin/01/index.html

Bakhtin, M. M. (1990). Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaia kultura srednevekovia i Renessansa (2nd ed.). Moscow: Khud. Lit.

Bashliar, H. (1987). Novyi ratsyonalizm (A. Zotov, Trans.). Moscow: Progress.

Bashliar, H. (2004). Izbrannoe: Poetyka prostranstva. Moscow: ROSSPEN.

Bibler, V. S. (1991). Ot naukoucheniia – k lohike kultury: dva filosofskykh vvedeniia v dvadtsat pervyi vek. Moscow: Polytizdat.

Bibliia abo Knyhy Sviatoho Pysma Staroho i Novoho Zapovitu / iz movy davnoievreiskoi ta hretskoi na ukrainsku nanovo perekladena (1991). Ukrainske Bibliine tovarystvo.

Bonhard-Levin, H. M. Drevneindiiskaia tsyvilizatsyia. Filosofyia, nauka, relihiia. Retrieved from: https://stavroskrest.ru/sites/default/files/files/books/bongard-levin.doc

Bukharin, M., Ladynin, Y., Liapustin, B. Istoryia drevneho Vostoka. Retrieved from: https://www.e-reading.club/chapter.php/1007129/0/Istoriya_Drevnego_Vostoka.html

Veselovskii, A. N. (1886). Iz istorii romana i povesti (1st ed.). Saint Petersburg, 293–299.

Hasparov, B. M. (1996). Yazyk. Pamiat. Obraz. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.

Deliumo, Zh. (2013). U poshukakh raiu (Z. Borysiuk, Trans.). Kyiv: Yunivers.

Derrida, Zh. Kino i eho prizraki. Interviu s Zhakom Derrida (A. Chernohlazov, Trans.). Retrieved from: http://seance.ru/n/21-22/retro-avangard-zhak-derrida/kino-i-ego-prizraki/

Derrida, Zh. (2000). O hrammatolohii / perevod s frants. i vstupit. statia Natalii Avtonomovoi. Moscow: Ad Marginem.

Zhytie prepodobnoho ottsa nasheho Antoniia, opisannoe sviatym Afanasiem v poslanii k inokam, prebyvaiushchim v chuzhykh stranakh. Retrieved from: http://www.orthlib.ru/Athanasius/ant.html

Isichenko, I., arkhyiepyskop. (2005). Asketychna literatura Kyivskoi Rusy. Kharkiv: Akta.

Peleshenko, Yu. & Sulyma, M. (Eds.). (2013.). Istoriia ukrainskoi literatury: U 12 t. T. 1. Davnia literatura (X – persha polovyna XVI st.). Kyiv: Naukova dumka.

Konnell , R. (2003). Na zakhyst maskulinnosti. Nezalezhnyi kulturolohichnyi chasopys “YI”, 27, 49–70.

Levinas, E. (1998). Vremia i druhoi. Humanizm druhoho cheloveka (A. V. Paribok, Trans.). Saint Petersburg: VRFSh.

Le Hoff, Zh. (2007). Serednovichna uiava. Lviv: Litopys.

Likhachev, D. S. (1963). Sistema literaturnykh zhanrov Drevnei Rusi. Slavjanskiie literatuty (57–78). Moscow: Izd-vo Akademii Nauk,.

Lotman, Yu. M. (2000). Semiosfera. Saint Petersburg: Iskusstvo.

Mamardashvili, M. K. Klassycheskii i neklassicheskii idealy ratsyonalnosti. Retrieved from: http://www.osi.bg/downloads/1634356799/Klasicheska_ratsionalnost.pdf

Mehasfen. Indika (frahmenty). Retrieved from: http://simposium.ru/ru/node/12315

Milkov, V. V. (1999). Drevnerusskie apokrify. Saint Petersburg: Iz-vo RKhHI.

Milkov, V. V. (1997). Kontseptsyia zemnoho raia v drevnerusskikh apokrifakh. In Apokryfy Drevnei Rusi: teksty i issledovaniia / sostavl., prymechan., vstupit. statia V. V. Milkov (pp. 207–231). Moscow: Nauka.

Milkov, V. V., Polianskii, S. M. (2009). Kosmolohicheskie proizvedeniia v knizhnosti Drevnei Rusi. Teksty ploskostno-komarnoi i druhikh kosmolohicheskikh traditsii. Saint Petersburg: ID Mir.

Tikhonravov, N. (Ed.). (1863). Pamiatniki otrechennoi russkoi literatury / Pryl. k soch. “Otrechennye knihi drevnei Rossii”. T. 2. Moscow: v Univ. tip. (Katkov i K°).

Peleshenko, O. (2017). Khodinnia do raiu v konteksti serednovichnykh utopii: do pytannia zhanrovoi pryrody. Slovo i chas, 2, 68–76.

Peleshenko, Yu. (2004). Ukrainska literatura piznoho Serednovichchia (druha polovyna XIII–XV st.): Dzherela. Systema zhanriv. Dukhovni intentsii. Kyiv: Polihrafichnyi tsentr “Foliant”.

Chunacova, O. M. (Ed.). (2001). Pekhleviiskaia Bozhestvennaia komediia. Kniha o pravednom Viraze i druhie teksty (O. N. Chunacova, Trans.). Moscow: Izdatelska firma “Vostochnaia literature” RAN.

Pikkio, R. (2003). Slavia Orthodoxa: Literatura i yazyk. Moscow: Znak.

Platon. (2000). Derzhava. Kyiv: Osnovy, 139–176.

Platon. Teetet. Retrieved from: http://www.nsu.ru/classics/bibliotheca/plato01/teate.htm

Smit, E. (1994). Natsionalna identychnist. Kyiv: Osnovy.

Sofronova, L. A. (2006). Utopiia i utopicheskoe nachalo. In Kultura skvoz prizmu poetiki (pp. 630–632). Moscow: Yazyki slavianskikh kultur.

Fateeva, N. A. (2007). Intertekst v mire tekstov. Konrapunkt intertekstualnosti. Moscow: KomKniha.

Fizer, I. (2012). Filosofiia literatury. Kyiv: NaUKMA; Ahrar Mediia Hrup.

Flavii, Yosif. (1990). Yudeiskaia voina (Ya. L. Chertok, trans.). Retrieved from: http://www.vehi.net/istoriya/israil/flavii/voina/07.html

Freidenberh, O. M. (1997). Poetika siuzheta i zhanra / podhot. teksta, spravocho-nauchn. apparat, posleslovie N. V. Brahinskoho. Moscow: Labirint.

Fuko, M. (1998). Nahliadaty i karaty. Kyiv: Vydavnytstvo “Osnovy”.

Fuko, M. (1994). Slova i veshchi. Arkheolohiia humanitarnykh nauk. Saint Petersburg: A-cad.

Shlipchenko, S. (2001). Gender: pohliad z arkhitekturnoi perspektyvy. Gender i kultura: Zbirnyk statei. Kyiv: Fakt, 121-130.

Eliot, T. S. Tradition and the Individual Talent. Retrieved from: http://people.unica.it/fiorenzoiuliano/files/2017/05/tradition-and-the-individual-talent.pdf

Frow, J. (2005). Genre. London and New York: Routledge.

Frye, N. (1965). Varieties of Literary Utopias. Daedalus, 94 (2). Retrieved from: http://www.jstor.org/stable/20026912

Genette, G. (1997). Palimpsests: Literature in the Second Degree (C. Newman, Trans., & C. Doubinsky, Trans.). Lincoln: Un. of Nebraska.


Copyright (c) 2019 Olena Peleshenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.