DOI: https://doi.org/10.18523/2618-0537.2018.87-96

До історії цензури в українській літературі 1920-х років

Oksana Pashko

Анотація


Історія публікації текстів у 1920-х рр., вивчення механізмів «спотворення» їх органами цензури порушує важливі текстологічні проблеми – відтворення оригінального авторського тексту, який часто виявляється захованим за владною розправою редактора та цензора. У цій статті ми подаємо деякі матеріали з Центрального державного архіву вищих органів влади України, які стосуються літературного життя 1927 року. Це документи, які можуть бути цікаві для реконструкції певних аспектів творчості українських письменників, уточнення їхніх біографічних даних. Це заява Володимира Свідзінського щодо видання його книжки «Вересень» (1927) та внутрішня рецензія політредактора на неї. Це уривки статті-передмови Максима Рильського «Міцкевич» до перекладеного ним твору А. Міцкевича «Пан Тадеуш» (1927). Також у статті наведено матеріал щодо вилучення деяких уривків з передмови Андрія Ніковського до повісті Проспера Меріме «Коломба» (1927) та вилучення уривків із двох передмов Михайла Івченка до перевидань збірки оповідань Марка Вовчка (1927) та збірки оповідань Панаса Мирного (1927).

Ключові слова


Володимир Свідзінський; Андрій Ніковський; Адам Міцкевич; Михайло Івченко; Проспер Меріме; Іван Нечуй-Левицький; Марко Вовчок; Сергій Єфремов; цензура; українська література 1920-х років

Повний текст:

PDF

Посилання


Arnautov, [V. O.?]. (1927, May 9 – June 8). [Retsenziia na stattiu]: Yefremov S. Pysmennyk Korolenko. F. 166. Op. 7. Spr. 679. Ukrholovnauka. Derzhavnyi naukovo-metodolohichnyi komitet. Retsenzii, vidhuky na pidruchnyky, literaturni tvory, vysnovky ta dozvil sektsii Derzhnaukmetodkomu na pravo korystuvannia nymy. Ark. 63. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy.

Vysnovok Sektsii Derzhnaukmetodkomu. [Korolenko V. Vybrani tvory. 1927] (1927, May 28). F. 166. Op. 7. Spr. 679. 127 ark. Ukrholovnauka. Derzhavnyi naukovo-metodolohichnyi komitet. Retsenzii, vidhuky na pidruchnyky, literaturni tvory, vysnovky ta dozvil sektsii Derzhnaukmetodkomu na pravo korystuvannia nymy. 9.05–8.06.1927. Ark. 62. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy.

Havryliuk. [Rets. na]: V. Svidzinskyi. Veresen. (1927). F. 166. Op. 7. Spr. 694. Ark. 553–554. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy.

Svidzinskyi, V. Do Holovlitu [zaiava] (1927). F. 166. Op. 7. Spr. 694. Ark. 555. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy.

Spysok knyzhok, shcho bulo zaboroneno do druku Kyivskym okolitom za berezen 1927 r. (1927, March). F. 166. Op. 7. Spr. 691. Vyluchennia literaturnykh tvoriv, krytychnykh statei, yaki zrobleni Kyivskym Okrlitvydavom. (sichen-berezen 1927). 1927. 214 ark. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy.

Babiukh, V. A. (2007). Politychna tsenzura v Ukraini v 1920–1930-kh rr.: avtoref. kand. dys. Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy. Kyiv.

Bilokin, S. (2013). Pro vydannia, zaboroneni na stadii verstky abo tyrazhi yakykh bulo znyshcheno. In S. Bilokin. Masovyi teror yak zasib derzhavnoho upravlinnia v SRSR (1917–1941 rr.): dzhereloznavche doslidzhennia (pp. 631–797). Drohobych: Kolo.

Borysenko, M. V. (2001). Unifikatsiia literaturnoho zhyttia Ukrainy v 1920–1932 rokakh. Kyiv Univers.

Vovchok, Marko. (1925). Vybrani tvory / za red. [ta peredmova] M. Ivchenka. Kyiv: Chas.

Vovchok, Marko. (1926). Vybrani tvory / za red. [ta peredmova] M. Ivchenka (2 ed.). Kyiv: Chas.

Vovchok, Marko (1928). Vybrani tvory / za red. [ta peredmova] M. Ivchenka (3 ed.). Kyiv: Chas.

Iefremov, S. (1997). Shchodennyky, 1923–1929. Kyiv: ZAT «Hazeta «RADA».

Karakoz, O. O. (2017). Tsenzura v publichnykh bibliotekakh Ukrainy 1917–1939 rr. (2 ed.). Kyiv: Vydavnytstvo Lira-K.

Kivshar, T. (1996). Ukrainskyi knyzhkovyi rukh yak istorychne yavyshche (1917–1923 rr.). Kyiv: Lohos.

Kostyk, Ye. (2004). Diialnist kooperatyvno-pryvatnykh vydavnytstv v umovakh radianskoi tsenzury 1920-kh rr. Problemy istorii Ukrainy: fakty, sudzhennia, poshuky: Mizhvidomchyi zbirnyk naukovykh prats, 11, 274–292.

Kostyk, Ye. (2005). Funktsionuvannia orhaniv politychnoi tsenzury ta kooperatyvni vydavnytstva (na materialakh Tsentralnoho upravlinnia u spravakh druku (TsUD) 20-kh rr. KhKh st.) Problemy istorii Ukrainy: fakty, sudzhennia, poshuky: Mizhvidomchyi zbirnyk naukovykh prats, 13, 238–249.

Kostyk, Ye. (2006). Stvorennia ta diialnist kooperatyvnykh vydavnytstv v USRR 1922–1930 rr.: avtoref. dys… kand. ist. nauk. Cherkasy.

Nikovskyi, A. (1927). Prosper Merime – literaturnyi mistyfikator. In P. Merime. Kolomba / pereklad V. Pidmohylnoho; peredm. A. Nikovskoho (pp. III–XIII). Kyiv: Knyhospilka.

Masnenko, V. (1997). Tsenzura v pidradianskii Ukraini 20-kh rokiv: systema, instytutsii, represyvna polityka. Suchasnist, 6, 81–90.

Merime P. (1927). Kolomba / pereklad V. Pidmohylnoho; peredm. A. Nikovskoho. Kyiv: Knyhospilka.

Myrnyi, P. (1927). Vybrani tvory / za red. ta peredmovoiu M. Ivchenka. Kyiv: Chas.

Myrnyi, P. (1927). Lykho davnie y sohochasne. Kyiv: Chas.

Nechui-Levytskyi, I. (1927). Dvi moskovky / redaktsiia ta stattia Andriia Nikovskoho. [Kyiv:] Siaivo.

Rylskyi, M. Mitskevych. In Mitskevych. Pan Tadeush / perekl. i vstup. stattia M. Rylskoho (pp. V–XXXIV). Kyiv: Slovo.

Svidzinskyi, V. (1927). Veresen [Poezii]. Kharkiv Sumy-druk, 1-a druk.

Solovei, E. (2016). Nevpiznanyi hist. Dolia i spadshchyna Volodymyra Svidzinskoho. Kyiv: Naukova dumka.


Copyright (c) 2019 Oksana Pashko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.